Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 24 marzec 2013r., godz.: 17:56 przez Administrator

Ważne daty Wydrukuj

 Ważne daty w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Orntontowicach


(lata 1945-1965)

 

1945
październik - grudzień 

Stopniowa odbudowa ze zniszczeń uszkodzonych budynków gospodarczych oraz zamku. W ramach parcelacji wydzielono dla szkoły gospodarstwo pomocnicze o pow. 103 ha.

9 października 
Założyciel i pierwszy dyrektor: mgr inż. Stefan Kłapcia inauguruje naukę w 3- letnim Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym I stopnia. Naukę rozpoczyna 20 uczniów w różnym wieku (wyłącznie chłopcy). Szkoła, mieszkania nauczycieli, internat oraz kuchnia i stołówka mieszczą się w byłym zamku Claussa Hegenscheidta. Zrujnowany jest budynek przyszłej szkoły oraz stodoła w ośrodku gospodarczym.

1947 październik 
Rozpoczęcie, przy pomocy uczniów, odbudowy spalonego budynku administracyjnego z przeznaczeniem na szkołę.

1948 wrzesień 
Otwarcie 3- letniego Liceum Rolniczo-Hodowlanego II stopnia. Uczniowie pochodzili z różnych  szkół na terenie całego kraju, jednak większość to absolwenci ornontowickiegoGimnazjum Rolniczo-Hodowlanego I stopnia.Cały rok trwa odbudowa przyszłego budynku szkoły oraz stodoły.

1950 październik 
Otwarcie budynku nowej szkoły po odbudowie

1952 wrzesień 
Rozpoczyna działalność 4 - letnie Technikum Hodowlane.

1954 marzec 
Początek budowy przy ul. Dworcowej nowego budynku internatu na 120 miejsc . Jest to równoznaczne z podjęciem decyzji o docelowym przeniesieniu całego ośrodka szkolnego w ten rejon.

wrzesień 
Rozpoczyna działalność Technikum Rolnicze 5-letnie.

1956 wrzesień 
Oddanie do użytku nowego internatu. Pomieszczenia w zamku po byłym internacie przeznaczono na sale dydaktyczne oraz na mieszkania dla nauczycieli.

1965 
Uruchomienie 2- letniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej. 
Nauczyciele uczestniczą w prowadzeniu terenowych kół Przysposobienia Rolniczego oraz w egzaminach kwalifikacyjnych na tytuł rolnika kwalifikowanego. Do 1984 roku szkoła była także organizatorem szkolenia kursowego na tytuł rolnika kwalifikowanego, zwłaszcza w południowej części woj. katowickiego.

(Oprac. mgr inż. R. Włodarz)(lata 1966-1985)

 

1966 
Rozpoczęcie budowy obiektu sportowego, zlokalizowanego obok internatu, składającego się z pełnowymiarowego boiska piłki nożnej z bieżnią i rzutniami, boiska piłki ręcznej i piłki koszowej. Budowa odbywała się systemem gospodarczym, głównie siłami uczniów przy użyciu sprzętu szkolnego. Niewielkiej dotacji udzielił WZ LZS w Katowicach. Był to  początek szczególnej aktywności szkoły w dziedzinie sportu. 
W gospodarstwie szkolnym na powierzchni 50 ha założono nowoczesną deszczownię półstałą.

1969 wrzesień 
Oddanie do użytku boiska piłki nożnej. 
W dalszym ciągu trwa budowa boiska do koszykówki oraz małej infrastruktury wokół obiektów sportowych. W szkole działa kilka sekcji sportowych na poziomie wojewódzkim i krajowym z dużymi osiągnięciami. Jest to też szczytowy okres działalności kulturalnej na terenie szkoły oraz w środowisku. Działają zespoły muzyczne, folklorystyczne, wokalne, chór.

1970 - 1974 
Lata największych osiągnięć produkcyjnych gospodarstwa szkolnego, zdobycie pucharu przechodniego za wyniki produkcyjno -ekonomiczne. Gospodarstwo powiększa się do ok. 150 ha, poprzez przejęcie w użytkowanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi na terenie Ornontowic i Dębieńska.

1971 wrzesień 
Przejście na emeryturę dyr. Stefana Kłapci i powołanie dyr. Witolda Słowińskiego.

1972 wrzesień 
Otwarcie 3-letniego Technikum Rolniczego na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej.

1975 wrzesień 
Powołanie 2- letniej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa.

1976 wrzesień 
Utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych w ramach ogólnopolskiej akcji koncentracji rolnictwa i szkolnictwa. W skład Zespołu włączono  szkoły środowiskowe z południowo-zachodniej części woj. katowickiego, tj. Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Ostropie, Żorach, Pogrzebieniu i Gaszowicach. 
Początek upadku ekonomicznego gospodarstw szkolnych w całym kraju.

1978 
Rada Ministrów podejmuje decyzję o lokalizacji Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach na polach gospodarstwa szkolnego.

1979 
Likwidacja Gospodarstwa Szkolnego. Grunty tzw. „stare” - ok. 100 ha, przejęła KWK „Budryk w budowie”, natomiast ośrodek gospodarczy oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi zostały decyzją wojewody przekazane RSP „Przełom” w Bujakowie. Szkoła od tej pory opiera szkolenie praktyczne na gospodarstwach uspołecznionych. 
Ważą się się dalsze losy szkoły. Władze wojewódzkie rozważają możliwość likwidacji szkoły lub budowy nowego obiektu w Śmiłowicach.

grudzień 
Odwołanie dyr. Witolda Słowińskiego, powołanie dyr. W. Ficonia.

1980 sierpień 
Odwołanie dyr. W. Ficonia i powołanie dyr. Rufina Zubera.

wrzesień 
Otwarcie 5- letniego Technikum Hodowlanego, 2-letniej Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej (w związku z planowaną ścisłą integracją szkoły z przetwórnią RSP „Przełom” w Bujakowie) oraz 2-letniego Policealnego Studium Zawodowego.

grudzień 
W umowie przekazania gruntów gospodarstwa szkolnego od 1 stycznia 1981 r. na rzecz KWK „Budryk” określono zobowiązania dotyczące budowy nowego obiektu szkoły.

1981 - 1984 
Do końca 1982 roku trwały gorączkowe poszukiwania koncepcji i lokalizacji nowej szkoły. 
Ostatecznie wybrano koncepcję budynku blokowego, budowanego w technologii szkieletowej, zlokalizowanego obok internatu, na terenie działek pracowniczych oraz poligonu polowego. Podczas przygotowań do budowy usunięto drzewa i krzewy oraz zniszczono boisko do piłki siatkowej. Wybrano koncepcję obiektu blokowego budowanego w technologii szkieletowej z 5- letnim cyklem budowy.

1982 wrzesień 
Wydłużenie o jeden rok cyklu kształcenia w szkołach zawodowych, utworzenie 3-letnich szkół zawodowych: Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa.

1985 czerwiec 
odwołanie dyr. Rufina Zubera.

wrzesień 
Powołanie dyr. Bogdana Jankowskiego. 
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły w czasie obchodów 40- lecia. 
Inwestycję rozpoczęto od budowy kotłowni.

(Oprac. mgr inż. R. Włodarz)(lata 1986-2004)

 

1986 sierpień 
Odwołanie dyr. B. Jankowskiego, powołanie dyr. W. Magnora. 
Trwa budowa nowej kotłowni, opóźniają się prace przy budowie szkoły.

1987 
Wybudowano w stanie surowym warsztaty oraz rozpoczęto budowę segmentu dydaktycznego. Prace ulegają stopniowemu wyhamowaniu.

1988 
Budowa nowej szkoły postępuje coraz wolniej. Wstrzymano prace budowlane.

1989 
KWK „Budryk” wstrzymuje finansowanie budowy, prace praktycznie ustają (zrealizowano 55% planu), do końca roku jest utrzymywany tylko plac budowy i nadzór. Równocześnie narastają problemy techniczne z utrzymaniem starych obiektów, które szkoła już w tym roku powinna opuścić, a które nie były w ostatnich latach remontowane. Pilnego remontu wymagają dachy wszystkich obiektów, elewacje zamku i internatu.

1990 
Rozpoczęto najpilniejsze remonty w zamku i w starej szkole, zmodernizowano pomieszczenia w byłej stajni z przeznaczeniem na gabinet mechanizacji. Podjęto remont podstawowych instalacji w internacie

1991 wrzesień 
Uruchomiono 5 letnie Technikum Rolnicze tzw. szerokoprofilowe. Równocześnie zaprzestano naboru do Technikum Hodowlanego ze względu na zmiany na rynku pracy. 
Urządzono gabinet wiejskiego gospodarstwa domowego w zamku. 
Urząd Wojewódzki i dyrekcja poszukują jakichkolwiek możliwości wznowienia budowy szkoły. KWK „Budryk” całkowicie odstępuje od finansowania inwestycji. Rozważa się przejęcie finansowania budowy ze środków budżetowych. 
W dalszym ciągu prowadzi się intensywne prace remontowe w starych obiektach.

1992 
Ze względów ekologicznych zmieniono pierwotną koncepcję ogrzewania nowej szkoły i internatu. Przyjęto rozwiązanie ogrzewania z własnej kotłowni olejowej całego obiektu. KWK „Budryk” przekazała szkole piec olejowy o mocy 545 kW umieszczony w przebudowanej kotłowni w internacie. 
W internacie także zaadaptowano część pomieszczeń na I piętrze  na pracownie komputerowe i klasy dla Liceum Ekonomicznego, którego otwarcie zaplanowano na rok szkolny 1993/94. Rozpoczęto remont części pokojów II piętra oraz łazienek. 
W ramach przyznanych środków budżetowych przystąpiono do wykończenia auli z przeznaczeniem na salę gimnastyczną.

luty 
Oddano do użytku zastępczą salę gimnastyczną (docelowo aula) wraz zapleczem w nowej szkole.

1993 wrzesień
Uruchomiono 4-letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności rachunkowość i rynek rolny.

1994 wrzesień
Zaprzestano naboru do Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa, w miejsce której otwarto Szkołę Zasadniczą o specjalności operator maszyn i urządzeń rolniczych. 
Rozpoczęto prace zabezpieczające i wykończeniowe w segmencie dydaktycznym. Ilość środków pieniężnych pozwala na niewielki postęp prac. 
Wykonano remont dachu internatu, odnowiono elewację.

1995 
Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych z budżetu nie udało się oddać do użytku  segmentu dydaktycznego. Urządzono siłownię w internacie.

1996 
Trwają intensywne prace wykończeniowe w segmencie dydaktycznym, zagospodarowanie terenu, a także adaptacja na potrzeby hotelowe I piętra w internacie. Równocześnie Urząd Gminy w Ornontowicach kończy realizację oczyszczalni ścieków w pobliżu nowej szkoły.

październik  
Opóźnione o rok obchody 50- lecia szkoły oraz oficjalne oddanie do użytku segmentu dydaktycznego.

1997 
Zakładanie nowych poletek dydaktycznych na miejscu sadu szkolnego przy internacie.

1998 wrzesień 
Otwarto 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

1999 wrzesień 
W wyniku reformy administracyjnej kraju organem prowadzącym szkołę został Powiat Mikołowski. Funkcję dyrektora szkoły, po przejściu na emeryturę dyr. Wiesława Magnora, objął Roman Włodarz. 
Uruchomiono 5-letnie Liceum Ekonomiczne.

2001 
W ogólnopolskim rankingu szkół średnich „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” szkoła zajęła 23 miejsce w województwie śląskim i 188 miejsce w skali ogólnopolskiej.

2002  czerwiec 
Otwarto warsztaty szkolne – kolejny segment nowej szkoły.

wrzesień 
W wyniku reformy oświatowej został utworzony Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym utworzono: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące, 3-letnie Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno - administracyjnym, 4-letnie Technikum Rolnicze o specjalności ochrona i kształtowanie środowiska, 4-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodzie kucharz małej gastronomii i 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodach: piekarz, cukiernik, mechanik-operator maszyn  rolniczych. 
W rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” szkoła zajęła 30 miejsce w województwie śląskim i 247 w kraju.

2003 wrzesień 
Przeniesiono bibliotekę szkolną do większego pomieszczenia, w którym oprócz czytelni  znalazło miejsce Centrum Multimedialne. W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „Pracownia komputerowa w każdej szkole” uzyskano komputery dla nowej pracowni. 
W rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” szkoła zajęła 15 miejsce w województwie śląskim i 151 w kraju.

2004 
Uzyskano certyfikat do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie kucharz wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie; pierwszy egzamin dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych odbył się w czerwcu 2004 roku.

wrzesień 
Podczas wakacji został wybrukowany plac przed warsztatami szkolnymi, co umożliwiło korzystanie z warsztatów i prowadzenie nauki jazdy ciągnikiem. Oddano do użytku kolejną, trzecią pracownię wiejskiego gospodarstwa domowego. Nawiązano współpracę z KWK „Budryk”, rozpoczęto starania o uruchomienie w roku szkolnym 2005/2006 Technikum Górniczego i szkoły zawodowej kształcącej górników na potrzeby kopalni. W rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” szkoła zajęła 33 miejsce w województwie śląskim i 311 w kraju.

 

(Oprac. mgr inż. R. Włodarz, mgr B. Marszolik)

2004

Wrzesień

            Kształciliśmy w trzech klasach na poziomie liceum ogólnokształcącego. Nie było natomiast naboru do liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Kontynuowaliśmy jedynie kształcenie w tym typie szkoły w klasie drugiej i trzeciej. Nie było także chętnych do kształcenia się w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zwodzie kucharz. Kontynuowaliśmy kształcenie w zawodzie technik rolnik i rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technik ekonomista w cyklu czteroletnim. 

Październik

            Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w VI Złazie Górskim Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego, który odbył się w Wiśle i Istebnej. Otrzymaliśmy puchar za najliczniejszy udział w Złazie Górskim spośród wszystkich szkół powiatu mikołowskiego.

2005

Luty

           Odbyły się Powiatowe Zawody w Narciarstwie zjazdowym dziewczyn i chłopców w Ustroniu.

11 czerwca

              Uroczystość 60 - lecia szkoły rolniczej w Ornontowicach.

 

Wrzesień

             Na potrzeby JSW S.A. KWK „Budryk” rozpoczęliśmy kształcenie w zawodach technik górnictwa podziemnego i górnik eksploatacji podziemnej.

Listopad

            W naszej szkole odbyła się I wizyta młodzieży z partnerskiej szkoły w Berufskolleg fur Wirtschaft Und Informatik z Neuss.

 2006

 Wrzesień

            Kształciliśmy w czterech klasach w zawodach górniczych. W dwóch  na poziomie technikum i w dwóch na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

            Odbyła  się wizyta gości z partnerskiej szkoły z Niemiec w ramach drugiej edycji wymiany polsko-niemieckiej.

Grudzień

            Uczniowie z naszej szkoły brali udział w Akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Zebrano zabawki, ubrania i słodycze dla dzieci z Domu Dziecka w Orzeszu. 

2007

Marzec

            W dniach 17-23 marca nasza młodzież wraz z opiekunami gościła w partnerskim mieście Neuss w ramach II edycji wymiany polsko-niemieckiej. Zorganizowano szereg spotkań z młodzieżą niemiecką a ponadto wspólne zajęcia i wycieczki.

Wrzesień

            Powołano na stanowisko dyrektora Panią mgr Iwonę Smorz - pierwszą kobietę w historii szkoły.

            Przeniesiono kształcenie praktyczne ze sztolni w Knurowie na teren szkoły i kopalni JSW S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, gdzie uczniowie mogą zdobywać wiedzę  w warsztacie remontu maszyn górniczych, warsztacie elektrycznym, kuźni, spawalni, ciesielni i sztolni podziemnej na poziomie 500 m.

Listopad

            30 listopada 2007 r. odbyła się uroczystość otwarcia w warsztatach szkolnych hali do prowadzenia zajęć praktycznych z obróbki ręcznej i mechanicznej. Pracownie zostały bogato doposażone w  narzędzia i maszyny do prowadzenia zajęć w zawodach górniczych oraz w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Grudzień

            Szkoła zajęła 32 miejsce w województwie śląskim, a 295 w skali krajowej w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Jednym z czynników, który wpłynął na tak dobry wynik, był udział naszych uczniów w różnych konkursach i olimpiadach, zakończonych wysokimi lokatami.

 2008

             W roku szkolnym 2007/2008 uczeń naszej szkoły Marek Grzegorczyk otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej, a stypendium Prezesa Rady Ministrów - Adam Rząsa.

Lipiec

             Na terenie naszej szkoły odbył się Międzynarodowy Obóz Młodzieży pod tytułem: „Video, zdjęcia i obrazy w technice Digital – jako sposoby obserwacji kulturowych różnorodności”. Młodzi ludzie z Grecji, Portugalii, Niemiec i Polski wspólnie poznawali kulturę europejską. Uczestnicy obozu byli zachwyceni naszą gościnnością. Wyjątkowe słowa uznania usłyszeliśmy w szczególności dla polskiej kuchni.

 

Wrzesień

            1 września 2008 r. odbyła się w naszej szkole Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku, JSW S.A. KWK „Budryk”, władze Gminy Ornontowice a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

2009

Marzec

            23 marca 2009 r. baza dydaktyczna naszej szkoły została wzbogacona o nową pracownię do zajęć z technologii gastronomicznej. Sala została wyposażona w specjalistyczny sprzęt,  posiada kilka stanowisk do prowadzenia lekcji oraz praktycznej nauki zawodu w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kelner, kucharz, piekarz i cukiernik.

Również w marcu, w ramach współpracy powiatu mikołowskiego i miasta Neuss, po raz szósty grupa uczniów ZSP uczestniczyła w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży. Podczas sześciodniowego pobytu w Niemczech uczestnicy pracowali nad projektami: „Porównanie systemów politycznych w Polsce i Niemczech” oraz „Życie codzienne młodzieży w obu krajach”.

            W roku szkolnym 2008/2009 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Łukasz Krętosz, stypendium Prezesa Rady Ministrów - Adam Rząsa, a stypendium Starosty Mikołowskiego - Łukasz Krętosz.

Wrzesień

            Otworzyliśmy nowy kierunek – technik hodowca koni – który w trakcie dni otwartych cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jego atutem są różnorodne zajęcia. Oprócz takich przedmiotów jak: produkcja roślinna i zwierzęca  program nauczania obejmuje także takie  przedmioty jak: agroturystyka, marketing, podstawy biurowości czy zarządzanie firmą. W ramach praktycznej nauki zawodu realizowana jest nauka jazdy konnej oraz kurs prawa jazdy kategorii T. Uczniowie po zdobyciu tego zawodu z powodzeniem mogą ubiegać się o indeksy wyższych uczelni prowadzących kształcenie w zakresie zootechniki czy weterynarii.

 

2010

Luty

            11 lutego 2010 r. oddaliśmy do użytku nowe pomieszczenie w warsztatach szkolnych z przeznaczeniem na kuźnię i spawalnię. W pracowni uruchomiono dwa stanowiska: spawalnicze i kowalskie. Z budżetu szkoły zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne, m.in.: spawarkę migomat oraz zestaw do spawania gazowego. Pracownia wyposażona jest również w inne narzędzia kowalskie i sprzęt spawalniczy. Część prac związanych z otwarciem pracowni wykonała, zgodnie z programem nauczania, młodzież pod kierunkiem nauczycieli.

Maj

          30 maja na terenie szkolnego boiska odbyły się pod patronatem Starosty Mikołowskiego, Wójta Gminy Ornontowice i Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Towarzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach Przez Przeszkody. Rozegrano konkursy: konkurs LL - do 80 cm dokładności z rozgrywką o puchar Dyrektora Szkoły, konkurs L - do 100 cm dokładności z rozgrywką o Puchar Wójta Gminy Ornontowice oraz konkurs P - do 110 cm zwykły o Puchar Starosty Mikołowskiego. Wyniki konkursów przedstawiły się następująco: w klasie LL zwyciężyła: Małgorzata Mrzygłód - Biel na Korrado, w klasie L zwyciężył: Wiesław Piecha na Paradzie, a w klasie P zwyciężyła: Maria Kaczyna na Andzelinie. Impreza połączona była z dniem otwartym szkoły i promocją uruchomionego w poprzednim roku szkolnym nowego kierunku kształcenia technik hodowca koni.

W roku szkolnym 2009/2010 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Adam Rząsa, a stypendium Ministra Edukacji Narodowej Łukasz Krętosz.

Wrzesień

            W roku szkolnym 2010/2011  rozpoczęliśmy kształcenie na poziomie technikum w nowym zawodzie - technik budownictwa.

2011

Maj

          18 maja 2011 r. w naszej szkole została otwarta pracownia elektryczna z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć w zawodzie elektryk o specjalizacji: elektromonter górnictwa podziemnego oraz w zawodach górniczych.  W tej pracowni odbywa się również kształcenie w zawodzie technik elektryk z zajęciami urządzenia i instalacje elektryczne w górnictwie.

            W roku szkolnym 2010/2011 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Paweł Czempiel, stypendium Prezesa Rady Ministrów- Tomasz Smakowski. Uczniowie Ci otrzymali także stypendium Starosty Mikołowskiego

            Za zgodą Starosty Mikołowskiego i Powiatowej Rady Zatrudnienia rozpoczęliśmy 1 września 2011 r. kształcenie w zawodzie elektryk o specjalizacji: elektromonter górnictwa podziemnego. Na poziomie technikum rozpoczęliśmy kształcenie w nowym zawodzie - kelner, a na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - fryzjer.

Czerwiec

             Otwarto nowa siłownię.

Grudzień

            2 grudnia, z okazji tradycyjnego polskiego święta górniczego popularnie zwanego Barbórką został zorganizowany w szkole Dzień Młodego Górnika. W trakcie tej uroczystości dyrektor kopalni jako „mistrz” ceremonii „Skok przez skórę” dokonał pasowania na górnika wyróżnionych uczniów. Ten dzień był również dobrą okazją do podsumowania mijającego czasu oraz do refleksji dotyczącej przyszłości. Od 2005 roku współpracujemy z przedstawicielami kopalni JSW S.A. KWK „Budryk” w związku z kształceniem uczniów w zawodach technik górnictwa podziemnego i górnik eksploatacji podziemnej. Mury naszej szkoły opuściło około 100 górników eksploatacji podziemnej i 70 techników górnictwa podziemnego.

            W roku szkolnym 2011/2012 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Paweł Czempiel, stypendium Prezesa Rady Ministrów -  Katarzyna Flajszok, a  stypendium Starosty Mikołowskiego za osiagniecia sportowe -  Adrian Gaczorek .

2012

Marzec

            14 marca zawarto porozumienie z Restauracją Biały Dom w Paniówkach w sprawie współpracy w zakresie gwarancji zatrudnienia w specjalnościach bloku żywienia i obsługi konsumenta oraz z Gospodarstwem Rolnym Pana Marka Błaszczyka w Przyszowicach w zakresie gwarancji zatrudnienia absolwentów w specjalnościach rolniczych.

Czerwiec

         Otwarto pracownię do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie technik budownictwa.

Wrzesień

            W naszej szkole po raz kolejny odbyła się Powiatowa Inauguracja roku szkolnego.

            Rozpoczęliśmy kształcenie młodzieży w nowym kierunku -  technik elektryk.

Październik

            Uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w konkursie Nordyckie Kulinaria, który odbył się w ZSE w Wodzisławiu Śląskim.

Listopad

            W dniu 30 listopada, z okazji  polskiego święta górniczego  został zorganizowany w naszej szkole II Dzień Młodego Górnika.

Grudzień

            Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Magdalena Profaska.

            Po raz pierwszy zorganizowano w szkole "Dzień Młodego Górnika".

2013

Luty

           7 lutego została podpisana umowa między Zespołem Szkół Ponadgimnacjalnych w Ornontowicach a firmą POL-AM-PACK S.A. w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie „operator urządzeń przemysłu szklarskiego”.

Czerwiec

            Dnia 19 czerwca po raz kolejny przyznane zostały honorowe wyróżnienia w formie statuetki „Ornontowickie Bzy” dla osób i instytucji, które swoim działaniem zawodowym lub społecznym w znaczący sposób przysłużyły się rozwojowi Gminy Ornontowice.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymał statuetkę w kategorii „Dla Ornontowic”.

Sierpień

            Dnia 1.08.2013 r. w ramach Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Obozu Młodzieżowego BeECOlogical 2013 (International Polish-German Youth Camp 2013 in Mikołów County),w internacie naszej szkoły gościliśmy młodzież wraz z ich wychowawcami z powiatu mikołowskiego i Neuss (RFN). Podczas kilkunastodniowego pobytu obozowicze wraz z opiekunami zrealizowali bogaty program, który obejmował między innymi:- wycieczki rowerowe po Ornotowicach i okolicznych gminach, - wycieczka historyczna po Mikołowie, - wizyta w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, - wyjazd do miasteczka TwinPigs w Żorach- wycieczka do historycznej kopalni "Guido" w Zabrzu, - wyjazd do miejsc pamięci - Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau, - kilkudniowy pobyt w Jurze krakowsko-częstochowskiej.

Wrzesień

            Uruchomiliśmy nowy kierunek kształcenia w zawodzie: operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz otworzyliśmy klasę wielozawodową.

Październik

            Stypendium Starosty Mikołowskiego otrzymali Adrian Zając, Alina Wróbel i Aneta Spendel. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Katarzyna Flaszok.

2014

Luty

           Podpisano z firmą POL-AM-PACK S.A. oraz ze Śląskim Ogrodem Botanicznym umowę o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów.

Czerwiec

            Otwarto drugą pracownię elektryczną.

2015

Luty

          Rozpoczęto prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania wyłącznie przy użyciu dziennika elektronicznego.

Kwiecień

           Otwarto pracownię obsługi konsumenta.

Czerwiec

           Uroczystość 70 - lecia istnienia szkoły średniej i zawodowej w Ornontowicach.     

(Opracowanie mgr I. Smorz, mgr Anna Guzia)

Inne artykuły w tym dziale:

Absolwenci  Róże biało-czerwone W ogrodzie Heleny i Ronalda Winklerów z Ornontowic rosną krzewy róż, na których od kilku lat pojawiają się biało-czerwone kwiaty. Zdarzają się nawet łodygi, na których część kwiatów jest biała, a część czerwona czytaj dalej...
Historia szkoły Historia szkoły w Ornontowicach we wspomnieniach niektórych dyrektorów i nauczycieli.    Spis treści: Wstęp  Historia zamku w Ornontowicach Przez kwiaty do języka angielskiego Lwowski nauczyciel w Ornontowicach Rolnictwo w dawnych Ornontowicach Ostatnia podróż sentymentalna do Ornontowic Róże biało-czerwone Szkoła Rolnicza w Ornontowicach w latach  1945 - 1980 Szkolne gospodarstwo rolne Sport i turystyka Organizacje młodzieżowe i działalność kulturalna Zespół Szkół Rolniczych w Ornontowicach w latach 1980-1986 czytaj dalej...
Kadra kierownicza KADRA KIEROWNICZA SZKOŁY W LATACH 1945 - 2012 czytaj dalej...
Książka elektroniczna Historia szkoły w wersji elektronicznej czytaj dalej...
Laureaci i finaliści   LAUREACI I FINALIŚCI  KONKURSÓW I OLIMPIAD  Z ROKU 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 Wcześniejsze osiągnięcia znajdują się w plikach.       Nazwa konkursu Rok Imię i nazwisko ucznia Etap Miejsce VIII Olimpiada Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" 2017/2018 Mariusz Kraus krajowy finalista II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 2016 Karol Gajda krajowy finalista Eliminacje III stopnia VI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” czytaj dalej...
Prezentacja z 70-lecia Tutaj obejrzysz prezentację z akademii obchodów 70-lecia. czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077137
odwiedzin!