Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 25 styczeń 2013r., godz.: 16:18 przez Izabela Lindner

Dla rodziców Wydrukuj

 Drodzy rodzice !

 

 Zwróćcie się do pedagoga szkolnego po pomoc, gdy:

  •  czujecie, że nie potraficie dotrzeć do swojego dziecka,
  •  macie kłopoty wychowawcze z dzieckiem, niepokoją was pewne zachowania,
  •  wasze dziecko nie chce chodzić do szkoły,
  •  macie trudną sytuację materialną i nie wiecie, gdzie szukać pomocy,
  •  macie trudną sytuację rodzinną, która może mieć poważny wpływ na zachowanie waszego   dziecka,
  •  macie ciekawe propozycję poprawy jakości pracy szkoły w zakresie działań wychowawczo – profilaktycznych.

 

Rodzice!

Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić.

 Jesteście partnerami w pracy wychowawczej, dlatego szkole bardzo zależy na owocnej współpracy.

 Przyjdźcie, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WAGARÓW

Podstawa prawna:
1.    Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r
2.    Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3.    Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4.    Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
5.    Statut ZSP w Ornontowicach.

Cel procedury:
Wyeliminowanie bądź zmniejszenie  absencji szkolnej uczniów.

Opis działań:

1.    Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania obecności uczniów na prowadzonej przez siebie lekcji i zaznaczania nieobecności ucznia w dzienniku.

2.    Do 10 każdego miesiąca wychowawcy klas podliczają nieobecności uczniów za poprzedni miesiąc. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie dziecka lub inne uprawnione osoby. W ZSP Ornontowice przyjęta jest osobista, telefoniczna lub pisemna forma usprawiedliwiania nieobecności.

3.    W przypadku powtarzającego się opuszczania przez ucznia zajęć lekcyjnych wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą,  motywując go do systematycznego uczęszczania na  zajęcia lekcyjne. Fakt odbycia rozmowy z  uczniem nauczyciel dokumentuje wpisem do dziennika.

4.    Jeżeli frekwencja ucznia nie ulega poprawie, nauczyciel powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia, w celu ustalenia przyczyn nieobecności.

5.    W sytuacji braku efektów działań wychowawca powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego, a w przypadku przekroczenia przez ucznia 50 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych kieruje wniosek o naganę dyrektora.

6.    Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę (wyjaśniającą, wspierającą, dyscyplinującą) z uczniem. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  zaprasza (pisemnie lub telefonicznie) do szkoły rodziców ucznia. Pedagog przeprowadza rozmowę diagnozującą sytuację rodzinną ucznia. Efektem spotkania może być ustalenie, iż w przypadku dalszych nieobecności podpisany zostanie kontrakt  z uczniem.

7.    W przypadku braku zainteresowania ze strony rodzica i 50%  nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia (zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) dyrektor kieruje pisemne upomnienie do rodziców (zał.1) oraz wysyła informację na Policję o wagarach ucznia.

8.    W dalszej kolejności (po upływie 7 dni od daty dostarczenia upomnienia) dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym informuje Sąd dla Nieletnich o nierealizowaniu obowiązku nauki przez ucznia.


9.    Równocześnie, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego (zał. 2). Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku nauki jest grzywna.
10.    Uczeń, który ukończył 18 lat i nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne może po wyczerpaniu wszystkich kar statutowych zostać skreślony z listy uczniów.

Wykaz i opis sporządzonej dokumentacji (w przypadku ucznia nieletniego):
    
1.    Zapisy w dzienniku lekcyjnym dotyczące obecności, rozmów z uczniem oraz kontaktów z rodzicami.
2.    Notatka  z rozmowy pedagoga z rodzicami ucznia.
3.    Pisemne upomnienie do rodziców.
4.    Informacja pisemna Policji.
5.    Notatka służbowa do sądu.
6.    Wniosek egzekucyjny wierzyciela

Oczekiwane efekty:
Zmniejszenie lub brak uczniów uchylających się od realizacji obowiązku nauki.


10 zasad skutecznej współpracy  rodziców z dzieckiem

 Zasada akceptacji

 Dorastające dziecko ma prawo do własnego życia. Pozwólmy mu na realizację własnych zamierzeń.

Zasada wiarygodności

 Nie należy postępować inaczej niż się mówi. Fałsz, nieszczerość obniżają autorytet rodziców.

     Zasada poszanowania intymności

 Uszanuj tajemnicę kieszeni, szuflad, korespondencji. Okażmy takt i delikatność. Młody człowiek będzie skłonny do zwierzeń, kiedy będzie wiedział, że zależą od niego.

    Zasada równych zobowiązań

 Obie strony powinny wywiązywać się ze wzajemnych zobowiązań wobec siebie.

    Zasada stabilności

 Stabilność życia rodzinnego jest niezbędna dzieciom w ich trudnym okresie dojrzewania, okresie pełnym wątpliwości, niezdecydowania i chaotycznych zachowań.

    Zasada prośby

 Polecenia kierowane do dzieci powinny mieć formę konkretnej prośby, stanowczej, ale spokojnej, pozbawionej agresji. Bezosobowe rozkazy są mało skuteczne.

 Zasada konsekwencji

 Dziecko musi wiedzieć, czego może oczekiwać po swoim postępowaniu. Można to ustalić zawierając „kontrakt” przestrzegany przez obie strony.

 Zasada otwartości na informacje

 Dziecko musi wiedzieć, że bez względu na to co zrobi zostanie wysłuchane To także zasada otwartości na krytykę i powinna obowiązywać zarówno dzieci jak i dorosłych.

 Zasada humoru

 Napięcie oraz atmosferę zdenerwowania w domu najłatwiej rozładować humorem. Wytwarza on dystans wobec problemu.

 Zasada współdecydowania

 Narady rodzinne sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i akceptacji.

 

Załączone pliki:

Inne artykuły w tym dziale:

Dla uczniów Drogi uczniu !Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: nie radzisz sobie z nauką, masz problemy osobiste lub rodzinne, czujesz się źle  w szkole lub w swojej klasie, nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami, jesteś w trudnej sytuacji materialnej, chciałbyś zająć się pracą profilaktyczną na terenie szkoły, chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem czytaj dalej...
Godziny pracy Pracuję codziennie w godzinach:Poniedziałek     8.45 – 14.15Wtorek            8.00 – 13.00Środa              9.45 – 15.15Czwartek         8.00 – 11.00Piątek              8 czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077138
odwiedzin!