Szkołę prowadzi
Powiat Mikołowski
znajdź nas na
Facebooku
dodane 11 maj 2017r., godz.: 14:16 przez Damian Łyko

Wymagane dokumenty Wydrukuj

 Wykaz wymaganych dokumentów, jakie musi złożyć kandydat do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Dokumenty wymagane od kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (należy złożyć komplet dokumentów w kolejności jak niżej w teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem):

·               Wniosek, który zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół,

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - wskazanie wybranego oddziału lub oddziałów w danej szkole.

·               świadectwo ukończenia gimnazjum (kserokopia może być potwierdzona przez dyrektora gimnazjum), 

·               zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·               zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,

·                w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe(technikum i branżowa szkoła I stopnia) - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników   studiów doktoranckich,

Uczeń zostanie skierowany przez szkołę na badania do lekarza medycyny pracy, na koszt Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, który określi ostatecznie możliwość kształcenia w wybranym zawodzie. Uczniowie, którzy zostali przyjęci do klasy I są zobowiązani do wykonania ww. badania.

·               kwestionariusz osobowy wg wzoru szkoły podpisany przez rodzica, (dostępny na stronie internetowej szkoły)

·               fotografie legitymacyjne z podpisem kandydata na odwrocie – 2 sztuki,

·               karta zdrowia ucznia, bilans zdrowia i kserokopia karty szczepień,

·               kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum w zawodach: technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik weterynarii oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, muszą przedstawić nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę wydany przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania) niezbędny do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy kat. T oraz kategorii B (kategoria B dotyczy tylko uczniów w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych). Uczniowie (uczennice) przyjęci do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie kucharz są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły pisemne zgody zakładów gastronomicznych (restauracji) o możliwości uczęszczania ucznia (uczennicy) na zajęcia praktyczne przewidziane w programie nauczania. Pisemna zgoda zakładu powinna zawierać: dokładny adres zakładu, numer NIP, nazwisko i imię właściciela zakładu i opiekuna praktykantów. Nie należy  zawierać z pracodawcami umów o pracę dla pracowników młodocianych. Stosowne umowy o praktyczną naukę zawodu zostaną zawarte przez szkołę.

·               kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia wielozawodowej – rzemieślniczej są zobowiązanidostarczyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2018 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych)

Załączone pliki:

Inne artykuły w tym dziale:

Harmonogram rekrutacji 2018/2019  HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKUACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2018/2019 Do pobrania: Kwestionariusz dla kandydata do klasy pierwszej ZSP: /*.pdf/.   Ustala się następujące terminy – harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym: - Od 18 maja 2018 r czytaj dalej...
Zasady przyznawania punktów  Szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach:  Określenie trzech wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty wg jednolitej skali:  dopuszczający – 2 pkt, dostateczny – 8 pkt, dobry – 14 pkt, bardzo dobry – 17 pkt,  celujący – 18 pkt czytaj dalej...
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Fonet & pkwiecien.pl

Zanotowaliśmy już
2077118
odwiedzin!